Sammen med barna vil skape betydningsfulle dager

TID og NYGERRIGHET er nøkkelord her hos oss, det å skynde seg langsomt er viktig når vi arbeider med barn, det å stoppe opp litt så vi kan legge merke til de SMÅ nære ting.

Dagens barn er preget av samfunnets krav til tid og effektivitet, ofte skal vi skyndte oss til noe eller gjøre mange ting på en gang, det skal være så effektivt at vi glemmer å få øye på de nære tingene i våre omgivelser. Askeladden skal være et sted hvor barna skal få følelsen av at tiden står stille og de kan gi seg hen til sin barndom via lek, nysgjerrighet, eksperimentering, erfaring og opplevelse i samvær med andre barn og voksne. Vi vokser sammen i vårt lille samfunn, lærer av hverandre og hvordan man opptrer i et fellesskap.

Vi ser på barna som unike mennesker som er medbestemmende i å skape en egen tilværelse. Barna påviker og påvirkes gjennom sine omgivelser. Gjennom sin eksistens lærer barna i alle situasjoner og samhandlinger med andre mennesker, og de er i stand til å skape sin egen hverdag. Man kan tenke at det å ha innflytelse og medvirkning handler om å sette sine egnene spor. Når man setter sine egne spor i omgivelsene, erfarer man at man er noe, man erfarer atr det nytter, at man kan gjøre noe med sin egen situasjon, sitt eget liv. Man beveger seg fra å lete etter andres svar, til å finne sine egne. Endelig gjør man verden til sin egen, der igjennom er man ikke lenger gjest i verden, men erobrer den. Barn trenger å kjenne potensialet i egne krefter, egne lyster og eget behov.

For å kunne vokse seg inn og bli deltager i et samfunn er språk og sosiale ferdigheter noe av det viktigste å tilegne seg. Vi i Askeladden mener at det er selve grunnsteinen til videre utvikling :

Språk - småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser.

Sosial kompetanse - handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen.