Vi tar utgangspunkt i "Det helhetlige læringsbegrepet" Det vil si at omsorg og læring går hånd i hånd.

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder i livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nær sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg.

Det er først og fremst læring om seg selv og andre som er viktig i barnehagen, og som danner grunnlaget for videre utvikling.

Askeladden ønsker vi at det skal være en god atmosfære som preges av likeverd, humor og glede, medvirkning og gode muligheter for LEK.

Likeverd – innebærer at vi ser på hverandre som like mye verd som menneske, uansett bakgrunn, nasjonalitet og funksjonsnivå, interesser, meninger. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir muligheter for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter. Det å respektere ulikhetene i møte med hverandre er vi er en viktig verdi i Askeladden.

Humor og glede – er en annen viktig verdi i Askeladden. Det å kunne tulle og tøyse, glede oss sammen om små og store ting/begivenheter, å kunne la latteren runge i veggene er viktig for både små og store. Gi rom for barnehumoren og barnekulturen. Det gir oss gode følelser og livsglede.

Men det skal også være rom for, det å være sint, lei seg, frustrert osv. er også den del av det å være menneske. Disse følelsene skal også får plass hos oss. Det å kunne få anerkjennelse for ”hele meg” og at de voksne/barna liker meg selv om jeg noen ganger oppfører meg annerledes, er viktig for barnas selvfølelse og selvinnsikt.

Leken- skal ha en fremtredene plass i Askeladden. Leken har egenverdi og er en viktig side av barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom utforsking og samtale om verden og fenomener skaffer de seg kunnskap og innsikt på mange områder. Lek med den fysiske verden både ute og inne innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk.