Barnehagens vedtekter

. EIERFORHOLD

Askeladden Barnehage, ved Beate Berdo og Åge Pettersen er en privateid barnehage .

Barnehagen er godkjent for ca. 42 plasser fra 0-6 år.

Barnehagens eierform er enkeltperson.

Beate Berdo og Åge Pettersen står ansvarlig for den administrative og økonomiske driften av barnehagen.

2. FORMÅL

Barnehagen drives etter Lov om barnehager av og har følgende formålsparagraf:

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

4. ÅPNINGSTIDER/FERIER

Barnehagen er åpen fra kl. 0715-1645 mandag-fredag.

Barnehagen har 4 uker ferielukking i juli/august. 5 planleggingsdager, samt jule-og nyttårsaften.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 1200.

5. OPPTAK OG KLAGEFRIST.

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Opptak i Askeladden barnehager foretas av eier og styrer i samarbeid med det øvrigere pedagogiske personalet.

Enkeltvedtak om avslag ved opptaket kan påklages til kommunens klageutvalg med en klagefrist på 3 uker.

6. OPPTAKSKRITERIER.

Barnehagen er åpen for barn uansett hvilken kommune de tilhører, men barn fra Arendal prioriteres. Familier som ønsker heltidsplasser vil bli prioritert.

Barn med nedsatt funksjonsevne har prioritet ved opptak, dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å ha utbytte av opphold i barnehage (§9). Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester (§§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd) har prioritet ved opptak i barnehage.

Øvrige kriterier vektlegges:

6 –åringer med utsatt skolestart - 5-åringer-

enslige forsørgere - sykdom i hjemmet – barn til ansatte – søsken til barn som går i barnehagen - bo og lekeforhold -

Familer som ønsker heltidsplass

for øvrig vil det bli tatt hensyn til gruppesammensetning

(alder, kjønn, evt. andre pedagogiske hensyn)

 

7. OPPTAKSPERIODE.

Barnehageplassene tildeles frem til skolestart.

Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig.

8. OPPSIGELSE.

Oppsigelsesetid er 2 måned, d.v.s. at hvis plassen sies opp midt i året, må det betales for oppsigelsesmåneden og de to neste måndene (såfremt ikke et annet barn overtar plassen umiddelbart).

Det er ikke mulig å si opp plassen mellom 1. april og 31.mai.

Ved reduksjon av plassen gjelder de samme reglene for oppsigelse.

Dersom oppsigelser fra barn eller personalet gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden på 2 måned, fra eier til foreldre. Det samme er tilfellet dersom barnehagen opphører/stenger.

9. REDUKSJON OG ØKING AV PLASS.

Det må søkes barnehagen om redusert/øking av plass.

Primært må dette søkes om ved hovedopptaket 1. mars om søknaden innvilges, tildeles plassen for neste barnehageår d.v.s fra 1. august samme år.

Det kan søkes om redusert /økt plass midt i barnehageåret, men da er det avhengi av at det er ledig plass på den prosenten det søkes om for at barnehagen kan tilbys økt/redusert plass midt i barnehageåret.

10. FORELDREBETALING.

Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder (juli er betalings fri). Arendal kommune har satt søskenmodrasjon til 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3.

Det tas 10% administrasjonsgebyr på  redusert plass.

Vi følger maksprisen som til en hver tid er satt av myndighetene i tilegg kommer det ekstra betaling for matservering, turer og bleier.

 

11. BARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL.

Barnehagen disponerer 3 etasjer med totalt 280 kvm. Kjeller 82 kvm, 1. etg. 123 kvm. og 2. etg. 75 kvm.

1. og 2. etg. er oppholdsareal for barna og er på 198 kvm.. Kjelleren er personalrom.

Av det totale oppholdsarealet er 170 kvm. velegnet til lekeareal.

Fastsatt oppholdsareal pr. barn er 6 kvm og lekeareal 5 kvm.

12. BARNEHAGENS FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG.

I følge Lov om barnehager §4 har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre til alle barna.

Samarbeidsutvalget består av foreldre (valgt av foreldrerådet), ansatte og eier.

13. TAUSHETSPLIKT.

Personalet har taushetsplikt i forhold til forvaltningsloven fra § § 13 til 13 f.

14. OPPLYSNINGSPLIKT.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barnevernet § 22 og 23 i barnehageloven.

15. INTERNKONTROLL.

Barnehagen er etter Forskrifter om Internkontroll av 1.1.92. pålagt å føre dokumentasjon for kontrollrutiner i forbindelse med: Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Eier av barnehagen er ansvarlig for internkontroll. Rutiner for internkontroll samt gjeldene lover/forskrifter er samlet i barnehagens IK-perm.

16. HELSETILSYN.

Barnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster.

Helseattest skal foreligge både for barn og personale.

17. POLITIATTEST.

Ved ansettelse i barnehagen må det fremlegges tilfredsstillende politiattest.

18. FORSIKRING.

Barn som har plass i Askeladden barnehage er forsikret i oppholdstiden og i tiden til og fra hjem/barnehage.

19. VEDTEKTENES VARIGHET.

Vedtektene fastsettes av eier og legges frem for samarbeidsutv.

Vedtektene revideres ved endringer i lovverk, eierforhold og godkj.

Vedtektene vedtatt 25.6.2015